Lấy ý kiến đối với danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị trình Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/04/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/04/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị trình Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động để lấy ý kiến theo quy định.

Trân trọng./.

File đính kèm