Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/04/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/06/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia), 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024. 3936 7750 trước ngày 10 tháng 6 năm 2020 để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.