Dự thảo: Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/07/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 07/09/2021

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về khu công nghệ cao và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 10868/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thời hạn trình Nghị định quy định về khu công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao (sau đây gọi là dự thảo Nghị định) và Tờ trình về việc ban hành Nghị định.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Cơ quan, đơn vị, cá nhân đóng góp ý kiến đối với nội dung dự thảo Nghị định.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Công nghệ cao) để hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ theo đúng tiến độ được giao.

Trân trọng cảm ơn./.

Các ý kiến đóng góp

Nội dung

Hiển thị: Mục / Trang
Quay lại trang danh sách dự thảo văn bản