Dự thảo: Dự thảo Thông tư Quy định biện pháp kiểm tra hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý; kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và kiểm tra hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/05/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/07/2021

Nội dung văn bản:

Để thống nhất cách thức thực hiện trong việc kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp, hoạt động đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Thông tư quy định biện pháp kiểm tra hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý; kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 3168/BKHCN-TĐC ngày 08/10/2019. Căn cứ ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo văn bản.

Tuy nhiên, qua rà soát, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy việc kiểm tra hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cần phải được thống nhất cách thức thực hiện. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉnh sửa, bổ sung nội dung liên quan đến kiểm tra hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào dự thảo Thông tư (phần in nghiêng).

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, vuhchq@tcvn.gov.vn) theo địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trước ngày 20/7/2021 để tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Các ý kiến đóng góp

Nội dung

Hiển thị: Mục / Trang
Quay lại trang danh sách dự thảo văn bản