Dự thảo: Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/04/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/06/2021

Nội dung văn bản:

Thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, giao Bộ Khoa học và Công nghệ: “b) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa để kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận, giả mạo ghi nhãn, xuất xứ Việt Nam” Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Quý cơ quan, đơn vị dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa và dự thảo Tờ trình Chính phủ, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến góp ý (dự thảo được gửi kèm theo công văn này).

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa - 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 15/6/2021, đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email: qlghinhan@tcvn.gov.vn để kịp thời tổng hợp.

Rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của Quý cơ quan./.

Các ý kiến đóng góp

Nội dung

Hiển thị: Mục / Trang
Quay lại trang danh sách dự thảo văn bản