Dự thảo: Dự thảo Thông tư Sửa đổi Điều 3 của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/06/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/09/2018

Nội dung văn bản:

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi Điều 3 của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN về dầu nhờn động cơ đốt trong.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, để hoàn thiện Thông tư, Bộ Khoa học và Công nghệ kính chuyển Quý cơ quan nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư nêu trên (kèm theo dự thảo Thông tư, dự thảo QCVN sửa đổi, dự thảo Tờ trình).

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 30 tháng 9 năm 2018, đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ email: thanhtratdc@tcvn.gov.vn.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

Các ý kiến đóng góp

Nội dung

Hiển thị: Mục / Trang
Quay lại trang danh sách dự thảo văn bản