Dự thảo: Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 54/2016/NĐ-CPngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/10/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/10/2018

Nội dung văn bản:

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (Nghị định số 54/2016/NĐ-CP) trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương.

Để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và trình Chính phủ xem xét, ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, cho ý kiến đối với Dự thảo này.

Ý kiến xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 15/10/2018.

Trân trọng cảm ơn./.

Các ý kiến đóng góp

Nội dung

Hiển thị: Mục / Trang
Quay lại trang danh sách dự thảo văn bản