Dự thảo: Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy nhập khẩu công nghệ trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030’’

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/10/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 05/11/2018

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiên cứu xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy nhập khẩu công nghệ trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Để hoàn thiện Dự thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được gửi kèm theo công văn này (Ngoài ra, dự thảo Tờ trình và Quyết định kèm theo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https://www.most.gov.vn, mục Lấy ý kiến về văn bản KH&CN).

Văn bản góp ý của Quý cơ quan (gồm cả file điện tử) đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; điện thoại: 04.22423403; email: csdm@most.gov.vn), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.

Các ý kiến đóng góp

Nội dung

Hiển thị: Mục / Trang
Quay lại trang danh sách dự thảo văn bản