Thông tin văn bản số: 20-NQ/TW
Số hiệu 20-NQ/TW
Ngày ban hành 01/11/2012
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/11/2012
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Người ký Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu nội dung
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
19/10/2012
02/10/2012
10/09/2012
26/06/2012
11/04/2012
02/04/2012
02/04/2012