Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Phạm Công Tạc
Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 302
Điện thoại cơ quan: 
024.35561188
Điện thoại nội bộ: 03020

 

Lĩnh vực phụ trách:

a. Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật; sở hữu trí tuệ; năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân; quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

- Công tác thi đua, khen thưởng (giúp Bộ trưởng);

- Công tác thanh tra (giúp Bộ trưởng);

b. Các đơn vị phụ trách:

- Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật;

- Vụ Thi đua - Khen thưởng (giúp Bộ trưởng);

- Văn phòng Bộ (giúp Bộ trưởng);

- Thanh tra Bộ (giúp Bộ trưởng);

- Cục Sở hữu trí tuệ;

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

- Cục Năng lượng nguyên tử;

- Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam;

- Viện Khoa học sở hữu trí tuệ;

- Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ;

- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

- Văn phòng Dự án Ngân hàng Thế giới (FIRST).