Thứ ba, 22/06/2021 10:49 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Đánh giá hiện trạng phông phóng xạ môi trường biển Việt Nam, nghiên cứu khả năng phát tán và ảnh hưởng phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân đang vận hành gần lãnh thổ Việt Nam; Mã số: KC.05.17/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Đánh giá hiện trạng phông phóng xạ môi trường biển Việt Nam, nghiên cứu khả năng phát tán và ảnh hưởng phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân đang vận hành gần lãnh thổ Việt Nam; Mã số: KC.05.17/16-20.

Thuộc:

Chương trình  (tên, mã số chương trình):  Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, Mã số: KC.05/16-20.

Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung:

Đánh giá khả năng phát tán chất phóng xạ từ NMĐHN trong một số tai nạn.

Đề xuất giải pháp ứng phó đối với một số kịch bản tai nạn tương ứng.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Thiết lập mức phông phóng xạ môi trường trong một số đối tượng đặc trưng của vùng ven biển vịnh Bắc Bộ.

Chế tạo thiết bị quan trắc tại hiện trường (in-situ) ô nhiễm phóng xạ Cs-134 và Cs-137 trong nước biển.

Đánh giá khả năng phát tán phóng xạ từ NMĐHN vào môi trường biển trong một số tai nạn.

Đề xuất giải pháp ứng phó đối với một số kịch bản tai nạn tương ứng.

Đào tạo và hình thành nhóm chuyên gia có đủ năng lực đánh giá tình trạng, mức độ tác động và khả năng ứng phó đối với các sự cố gây ô nhiễm môi trường biển Việt Nam trong tương lai.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Trọng Ngọ

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu hạt nhân

5. Tổng kinh phí thực hiện: 7.995                                            triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.995              triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: Không                                     triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng, theo Quyết định số 1671/QĐ-BKHCN ngày 18/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bắt đầu: tháng 7/2018

Kết thúc: tháng 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

Gia hạn thời gian thực hiện đến 30/4/2021 theo Quyết định số 3395/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Trọng Ngọ

NCVC. TS.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

2

Vũ Duy Vĩnh

NCVC. TS.

Viện Tài nguyên và

Môi trường Biển

3

Nguyễn Văn Phúc

NCVC. ThS.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

4

Lê Như Siêu

NCVC. ThS.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

5

Lê Xuân Thắng

NCV. ThS.

Viện Nghiên cứu hạt nhân

6

Bùi Trọng Duy

KS.

Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong Công nghiệp

7

Dương Văn Thắng

NCV. CN.

Viện Khoa học và Kỹ thuật

hạt nhân

8

Trần Anh Tú

NCVC. ThS.

Viện Tài nguyên và

Môi trường Biển

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.17/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.17/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 432

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)