BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Cơ quan khác
 
Số hiệu  231 /2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành:  Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/12/2009
Thời gian bắt đầu hiệu lực Sau 45 ngày kể từ ngày ký
Tài liệu đính kèm:
Thong tu_231_BTC.doc
Trích yếu nội dung  Thông tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Các văn bản khác:
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
07/2014/TT-BNV29/08/2014Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
20-NQ/TW01/11/2012Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
2132/BTTTT-VNCERT18/07/2011Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử
02/2011/TT-BNV24/01/2011Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
05/2010/TT-BKH10/02/2010Thông tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
10/2009/TT-BNV21/10/2009Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hoá
200/2009/TT-BTC15/10/2009Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ
187/2009/TT-BTC29/09/2009Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
22/2009/TT-BTC04/02/2009Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 1.119.294
Số người trực tuyến: 28