BKHCN
Đang tải dữ liệu...

   Trang chủ     Trang thủ tục hành chính       Liên hệ       Sơ đồ site          
Hiển thị ngày giờ (Duplicate)
Thủ tục hành chính
Tin tức
Văn bản
Lĩnh vực
Hoạt động KH&CN
Sở hữu trí tuệ
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Phát triển tiềm lực KH&CN
Cấp thực hiện
Cấp Trung ương
Cấp Tỉnh
Tất cả các cấp
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Tìm kiếm
Liên kết website
Hoạt động KH&CN
 
Thủ tục Đăng ký đề nghị tài trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký đề nghị tài trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam cho Quỹ.

- Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.

- Quỹ thông báo Quyết định tài trợ trực tiếp cho tổ chức có hồ sơ được chấp nhận tài trợ. 

 b. Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ trực tiếp tại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc qua đường bưu điện.

 c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị tài trợ của cơ quan, tổ chức chủ trì;

- 01 Quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo của cấp có thẩm quyền;

- 01 dự toán kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, trong đó dự toán chi tiết chi phí ăn ở cho chuyên gia nước ngoài có báo cáo trình bày tại hội nghị, hội thảo;

- 01 danh sách và lý lịch khoa học của các chuyên gia nước ngoài sẽ trình bày báo cáo tại hội nghị, hội thảo;

- 01 báo cáo khoa học của các chuyên gia nước ngoài sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo (bản tiếng Anh).

 d. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tài trợ.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị tài trợ của cơ quan, tổ chức chủ trì (đang xây dựng).

- Dự toán kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo (đang xây dựng).

 k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hồ sơ đề nghị tài trợ phải được gửi đến Quỹ chậm nhất 3 tháng trước ngày khai mạc hội nghị, hội thảo.

- Quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo của cấp có thẩm quyền và các báo cáo khoa học của chuyên gia nước ngoài sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo (bản tiếng Anh) có thể gửi muộn hơn nhưng không dưới 1 tháng trước ngày khai mạc hội nghị, hội thảo.

- Quỹ không tiến hành xem xét các hồ sơ đề nghị tài trợ của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định quản lý của Quỹ, vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

 l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/06/2000;

- Nghị định số 122/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/10/2003 về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

- Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 02/11/2007 hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ngày 15/06/2009 quy định tài trợ hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

Tải nội dung Thủ tục hành chính:
noidung thutuc 8.doc
Các Biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính
 
- Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15/10/2010 của Văn phòng Chính phủ;

- Phụ lục I: Quy trình đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục II: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính;

- Phụ lục III: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính;

- Phụ lục IV: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính;

- Phụ lục V: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục VI: Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Phụ lục VII: Bảng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Website Security Test