BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 064.3852484
Fax: 064.3853557
Email & Internet
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn
Website: http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Cụm B3, khu trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Website Security Test