BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 0281.870569
Fax: 0281.870732
Email & Internet
Email: khbk@hn.vnn.vn
Website: http://www.khcnbackan.gov.vn
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Số 3 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Website Security Test