BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 039.3856638
Fax: 039.3855874
Email & Internet
Email: hatinhdos@vol.vnn.vn
Website: http://www.khcnhatinh.gov.vn
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: 142 Đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Website Security Test