BKHCN
Đang tải dữ liệu...

   Trang chủ     Trang thủ tục hành chính       Liên hệ       Sơ đồ site          
Hiển thị ngày giờ (Duplicate)
Thủ tục hành chính
Tin tức
Văn bản
Lĩnh vực
Hoạt động KH&CN
Sở hữu trí tuệ
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Phát triển tiềm lực KH&CN
Cấp thực hiện
Cấp Trung ương
Cấp Tỉnh
Tất cả các cấp
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Tìm kiếm
Liên kết website
Thủ tục hành chính
 
Thủ tục Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

a. Trình tự thực hiện:          

- Doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia nộp hồ sơ tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia cho Hội đồng sơ tuyển tỉnh, thành phố (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Quá trình xem xét, đánh giá hồ sơ doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia được tiến hành ở 2 cấp:

+ Cấp Hội đồng sơ tuyển các tỉnh, thành phố.

+ Cấp Hội đồng quốc gia.

- Xem xét, đánh giá tại Hội đồng sơ tuyển: Được tiến hành theo 2 vòng.

+ Vòng 1: Đánh giá trên hồ sơ.

Các chuyên gia đánh giá do Hội đồng sơ tuyển cử ra tiến hành đánh giá hồ sơ tham dự giải của doanh nghiệp. Hội đồng sơ tuyển tiến hành xem xét trên cơ sở đồng thuận ý kiến đánh giá của các chuyên gia và chọn các doanh nghiệp được đưa ra đánh giá tại chỗ.

+ Vòng 2: Đánh giá tại chỗ.

Hội đồng cử đại diện và chuyên gia trực tiếp đến doanh nghiệp được chọn ra ở vòng 1 để xem xét đánh giá tại chỗ. Căn cứ báo cáo đánh giá thống nhất của nhóm chuyên gia và kết quả đánh giá tại chỗ, Hội đồng xem xét, quyết định các doanh nghiệp được đề nghị tặng giải thưởng chất lượng quốc gia.

- Thư ký Hội đồng sơ tuyển (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) gửi Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia về Hội đồng quốc gia (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Xem xét, đánh giá tại Hội đồng quốc gia: như quy trình của thủ tục cấp Trung ương.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại các Hội đồng giải thưởng các cấp.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:       

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia.

+ Báo cáo giới thiệu chung về doanh nghiệp.

+ Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia.

+ Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan).

+ Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao).

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao).

+ Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao).

+ Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

      * Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia do Thư ký Hội đồng sơ tuyển gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

+ Hồ sơ tham dự của doanh nghiệp (như trên).

+ Kết quả xem xét đánh giá của Hội đồng sơ tuyển đối với từng doanh nghiệp (báo cáo đánh giá thống nhất, bảng điểm tổng hợp, biên bản đánh giá tại chỗ, biên bản họp của Hội đồng sơ tuyển).

+ Văn bản đề nghị của Hội đồng sơ tuyển kèm theo danh sách các doanh nghiệp được đề xuất trao giải.

        - Số lượng: 05 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:         

- Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự trước ngày 01 tháng 5 hằng năm.

- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự trước ngày 01 tháng 7 hằng năm.

- Hội đồng sơ tuyển nộp hồ sơ cho Hội đồng quốc gia trước ngày 15 tháng 8 hằng năm.

d. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia.                                                                                      

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định trao tặng giải thưởng chất lượng quốc gia.

- Giấy chứng nhận

- Cúp                   

h. Phí, lệ phí:  không                                               

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Bản Đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia (mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.                                                                                       

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

             - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.    

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

            - Thông tư số 11/2009/TT-BKHCN ngày 6/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Tải nội dung Thủ tục hành chính:
thu tuc xet tang giai thuong chat luong quoc gia.doc
CÁC BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
- Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15/10/2010 của Văn phòng Chính phủ;

- Phụ lục I: Quy trình đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục II: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính;

- Phụ lục III: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính;

- Phụ lục IV: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính;

- Phụ lục V: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục VI: Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Phụ lục VII: Bảng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính
 

Phạm vi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: Mọi phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm: những vướng mắc cụ thể trong thực hiện thủ tục hành chính; sự không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, không thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác; đề xuất phương án xử lý hoặc sáng kiến ban hành mới các quy định hành chính có liên quan.

Cách thức gửi phản ánh, kiến nghị:

- Gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo mẫu về Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, phòng 706, 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc qua thư điện tử: kstthc@most.gov.vn;

- Phản ánh, kiến nghị thông qua số điện thoại: 04. 35 56 06 28.


Dịch vụ công trực tuyến

Website Security Test