BKHCN
Đang tải dữ liệu...

   Trang chủ     Trang thủ tục hành chính       Liên hệ       Sơ đồ site          
Hiển thị ngày giờ (Duplicate)
Thủ tục hành chính
Tin tức
Văn bản
Lĩnh vực
Hoạt động KH&CN
Sở hữu trí tuệ
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Phát triển tiềm lực KH&CN
Cấp thực hiện
Cấp Trung ương
Cấp Tỉnh
Tất cả các cấp
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Tìm kiếm
Liên kết website
Thủ tục hành chính
 
Thủ tục Đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

a. Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Hồ sơ đăng ký nộp cho Cơ quan quản lý dự án tương ứng (cho Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - đối với dự án Trung ương uỷ quyền cho địa phương quản lý và cho Văn phòng Chương trình -  đối với Dự án Trung ương quản lý) trong thời hạn do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;

- Tổ chức các Hội đồng chuyên môn để thẩm định, đánh giá hồ sơ đăng ký chủ trì;

-Tổ chức Hội đồng thẩm định tài chính dự án;

- Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án;

- Ký hợp đồng giao chủ trì và kinh phí cho các tổ chức, cá nhân;

- Quản lý việc thực hiện dự án theo hợp đồng;

- Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đã được phê duyệt;

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Chương trình (trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký (theo mẫu);

+ Thuyết minh dự án (theo mẫu);

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án và lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án;

+ Thuyết minh về khả năng chủ trì thực hiện dự án của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án;

+ Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án (theo mẫu);

+ Tài liệu chứng minh đã hoàn thành đúng hạn việc thanh quyết toán các dự án đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao chủ trì thực hiện (nếu có); 

+ Tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trường hợp kinh phí thực hiện dự án cần huy động từ nguồn khác ngoài nguồn kinh phí của Chương trình).

- Số lượng hồ sơ: 11 (bộ), 01 bộ gốc và 10 bộ sao.

d. Thời hạn giải quyết:

- Thời gian nộp hồ sơ: 02 tháng (kể từ khi có thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ);

- Phân loại, tổng hợp các theo từng dự án: 07 ngày (kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ).

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Chương trình.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

         - Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (Mẫu kèm theo).

        - Thuyết minh dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (Mẫu kèm theo).

        - Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các dự án thuộc được tuyển chọn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

- Tính thống nhất;

- Tính bao quát và điển hình;

- Tính khả thi;

- Tính hiệu quả.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 68/2005/QĐ-TTCP ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

- Quyết định số 36/2006/QĐ-TTCP ngày 08/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

- Quyết định số 11/2006/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp”;

- Thông tư liên tịch  số 102/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc h­ướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Tải nội dung Thủ tục hành chính:
47 dang ky chu tri thuc hien du an thuoc chuong trinh ho tro phat trien tai san tri tue cua doanh nghiep.doc
CÁC BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
- Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15/10/2010 của Văn phòng Chính phủ;

- Phụ lục I: Quy trình đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục II: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính;

- Phụ lục III: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính;

- Phụ lục IV: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính;

- Phụ lục V: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục VI: Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Phụ lục VII: Bảng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính
 

Phạm vi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: Mọi phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm: những vướng mắc cụ thể trong thực hiện thủ tục hành chính; sự không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, không thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác; đề xuất phương án xử lý hoặc sáng kiến ban hành mới các quy định hành chính có liên quan.

Cách thức gửi phản ánh, kiến nghị:

- Gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo mẫu về Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, phòng 706, 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc qua thư điện tử: kstthc@most.gov.vn;

- Phản ánh, kiến nghị thông qua số điện thoại: 04. 35 56 06 28.


Dịch vụ công trực tuyến

Website Security Test